Google+

公佈欄

2013年12月19日 星期四

reminisce

reminisce
[ˌrɛmə`nɪs; ˌrɛmi'nis] (發音來源)
追憶往事


單字解釋

reminisce
[ˌrɛmə`nɪs; ˌrɛmi'nis]
(不及物動詞)
追憶[…],述說往事[about]
~ about one's childhood
追憶孩提時代
vt. 追憶說
vi. 追憶往事, 話舊

英字分解

re-
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
react, resist, remain, redouble, resign


在此取一再之意。

mini-
min.i-
[mInI-, -nE-; mini-]
[mɪnɪ-, -nə-; mini-]
[復合用詞]表示「極小的」「小型的」之意
minibus, miniskirt

在此取極小的之意。

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶


在此取之意。

ce
[音似] 誰==> 引申為"何",5個W,1個H. who, why, where, what, when, how在此取什麼之意。列根成形

re
一再
mini
極小的
s

ce
什麼
reminisce
追憶往事

創義薛說

年紀大了,一再把過去什麼極小的都拿出來講,叫做? ➔ 追憶往事

沒有留言:

張貼留言