Google+

公佈欄

2013年12月4日 星期三

irascible

irascible
[aɪ`ræsəbl, ɪ`ræsə-; i'ræsəbl] (發音來源)
易怒的


單字解釋

irascible
[aɪ`ræsəbl, ɪ`ræsə-; i'ræsəbl]
(形容詞)
<人、性情等>易怒的,暴躁的,急躁的
adj.易怒的, 暴躁的

英字分解

irasc-, irat-
be angry; (拉丁: irasci ), 英文: irascible, irate

[root] irat, irasc [記憶法]

在此取生氣之意。

ible
-ible
[-əbl; -əbl]
{字尾}表示「能…的」「可…的」之意的形容詞字尾
impressible, reducible

在此取會...的之意。列根成形

irasc
生氣
ible
會...的
irascible
易怒的

創義薛說

生氣易怒的

沒有留言:

張貼留言