Google+

公佈欄

2013年12月2日 星期一

gamut

gamut
[`gæmət; 'gæmət] (發音來源)
全部


單字解釋

gamut
[`gæmət; 'gæmət]
(名詞)
[用單數; 常 the ~]
1『音樂』全音階; 音域
2 […的]整個範圍,全部[of]
run the whole ~ of man's experience
備嘗人生之經歷
n. 音階, 整個範圍, 全部, 音域

英字分解

ga
[音似] 尬, 台語的"比較,比賽".

在此取比賽之意。

mut
change變化、變換
(example)
mutant, mutability, mutate

[root] mut [記憶法]

在此取變化之意。列根成形

ga
比賽
mut
變化
gamut
全部

創義薛說

齊天大聖與二郎神比賽變化,各自使出__的本事。 ➔ 全部

沒有留言:

張貼留言