Google+

公佈欄

2013年11月7日 星期四

peregrination

peregrination
[ˌpɛrəgrɪ`neʃən; ˌpɛrigri'neiʃn] (發音來源)
徒步旅行


單字解釋

peregrination
[ˌpɛrəgrɪ`neʃən; ˌpɛrigri'neiʃn]
《peregrinate 的名詞》(名詞)
[常 ~s](謔) (徒步) 旅行,遊歷
n. 徒步旅行, 旅程, 人生歷程, 漫談, 泛論


peregrinate [記憶法]

英字分解

peregrinate
[`pɛrəgrɪˌnet; 'pɛrigrineit]
(不及物動詞)
(謔)周遊,遊歷, (徒步) 旅行
vi. 徒步旅行, 漫遊
vt. 走過, 遊遍, 沿著...而行

peregrinate [記憶法]

在此取徒步旅行之意。

ion
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission
ion
[`aɪən, `aɪɑn; 'aiən]
<<可數名詞>>
『物理.化學』離子
a positive ~
陽離子
a negative ~
陰離子
an ~ exchange
離子交換
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission

在此取「動作」的名詞 之意。列根成形

peregrinat
徒步旅行
ion
「動作」的名詞
peregrination
徒步旅行

創義薛說

徒步旅行「動作」的名詞 徒步旅行

沒有留言:

張貼留言