Google+

公佈欄

2013年11月19日 星期二

garment

garment
[`gɑrmənt; 'gɑ:mənt] (發音來源)
外套


單字解釋

garment
[`gɑrmənt; 'gɑ:mənt]
《源自古法語「護身之物」的意思》(名詞)
(文語)
1 a. (C) (coat,dress 等) 一件衣服,外衣,
(尤指) 外衣,外套,長袍
b. [~s]衣服,成衣類
This store sells ladies' ~s.
這家商店賣女裝
2 (C) (物之) 外觀,外表
n. 衣服, 衣裝, 外表

英字分解

g
[音似]ㄐㄧ; 几; 己; 及; 吉; 吃; 肌; 机; 即; 妓; 岌; 忌; 技; 汲; 季; 急; 既; 紀; 計; 唧; 屐; 疾; 級; 脊; 記; 飢; 笈; 基; 寄; 寂; 悸; 祭; 幾; 戟; 棘; 集; 嫉; 極; 楫; 畸; 跡; 殛; 暨; 箕; 際; 畿; 瘠; 稽; 稷; 樍; 諅; 冀; 劑; 機; 激; 璣; 積; 輯; 髻; 擊; 擠; 濟; 磯; 績; 薊; 覬; 蹟; 雞; 騎; 鯽; 繫; 譏; 籍; 繼; 饑; 躋; 霽; 羇; 羈; 驥; 姬

在此取之意。

ar
({字首}) 附加在 r 之前的 (ad) 的變體

[音似]
air
[ɛr, ær; ɛə]
A 1 (U) 空氣
2 a. [the ~]大氣,天空,空中
b. (U) (做為航空之場所的) 天空,空中
c. (U)[常 the ~] (做為電波之導體的) 大氣; (藉無線電
3 (C)(罕)微風
4 (C)(古) (簡單而易記的) 曲調,旋律
B 1 (C)外表,樣子,風采,態度
n. 空氣, 旋律, 態度
vt. 晾, 使通風, 誇耀
[化] 空氣
[醫] 氣, 空氣


在此取之意。

ment
(meaning)
mind 心靈; 心智
(examples)
mental, mention

[root] ment [記憶法]

在此取之意。列根成形

g

ar

ment

garment
外套

創義薛說

天寒,裡會想買件保暖的? ➔ 外套

沒有留言:

張貼留言