Google+

公佈欄

2013年11月2日 星期六

assiduous

assiduous
[ə`sɪdʒʊəs; ə'sidjuəs] (發音來源)
勤勉的


單字解釋

assiduous
[ə`sɪdʒʊəs; ə'sidjuəs]
(形容詞)
1 <人>孜孜不倦的,不懈的,勤勉的 (diligent)
2 周到的,無微不至的 <用心等>
adj.勤勉的, 刻苦的

英字分解

a, ac, ad, af, ag, al, an, ap, as, at
(meaning)
to, toward, near, in addition to, by
(examples)
aside, accompany, adjust, aggression, allocate, annihilate, affix, associate, attend, adverb

在此取之意。

sed, sess, sid
(meaning)
sit 坐
(examples)
sediment, session, obsession, possess, preside, president, reside, subside

在此取之意。

u
[音似] you你;
[音似] 于; 予; 与; 玉; 宇; 羽; 聿; 余; 育; 芋; 迂; 盂; 臾; 雨; 禹; 郁; 娛; 浴; 域; 御; 欲; 淤; 雩; 魚; 喻; 寓; 愉; 腴; 萸; 隅; 馭; 愚; 愈; 榆; 毓; 瑜; 瘀; 虞; 裕; 遇; 逾; 預; 嫗; 漁; 獄; 與; 語; 慾; 諛; 餘; 禦; 覦; 諭; 豫; 癒; 譽; 齬

在此取之意。

ous
[-əs; -əs]
{字尾}
1 表示「多…的」,「…性的」,「似…的」,「有…特徵的」,「有…癖的」,「沉溺於…的」之意的形容詞字尾
perilous
2『化學』對於以 -ic 為字尾的酸表示「亞…的」之意的形容詞字尾
nitrous acid
亞硝酸

在此取沉溺於…的之意。列根成形

as

sid

u

ous
沉溺於…的
assiduous
勤勉的

創義薛說

沉溺於在書堆前勤勉的

沒有留言:

張貼留言