Google+

公佈欄

2013年10月20日 星期日

[root] rep, rept

rept

單字解釋

rep-, rept-
crawl, creep; 爬 (拉丁: repere, reptus ), example: reptile

英字分解

re-
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
react, resist, remain, redouble, resign

在此取一再之意。

p
[音似] 披; 匹; 丕; 皮; 否; 屁; 批; 疲; 琵; 痞; 脾; 劈; 癖; 譬; 闢; 霹; 紕

在此取之意。

t
[音似] 剃; 剔; 悌; 涕; 屜; 惕; 梯; 啼; 堤; 提; 替; 隄; 踢; 蹄; 嚏; 題; 體

在此取之意。

列根成形

re
一再
p
t
rept

創義薛說

俠客一再,把惡人打在地上_。 ➔

新字地圖

沒有留言:

張貼留言