Google+

公佈欄

2013年10月6日 星期日

monition

monition
[mo`nɪʃən; mou'niʃn] (發音來源)
傳喚


單字解釋

monition
[mo`nɪʃən; mou'niʃn]
(名詞)
1 忠告,勸告,警告
2 (正式之) 通知,通告
3『法律』 (法庭之) 傳喚; 傳票
4『天主教』 (bishop 所發之) 訓戒信
n. 忠告, 訓誡, 警告
[法] 通告, 告誡, 警告

英字分解

mon
(meaning)
warn警告, remind提醒
(examples)
monument, admonition, monitor, premonition

[root] mon [記憶法]

在此取警告之意。

it
go 走,行進

it
[ɪt; it]在此取之意。

ion
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission
ion
[`aɪən, `aɪɑn; 'aiən]
<<可數名詞>>
『物理.化學』離子
a positive ~
陽離子
a negative ~
陰離子
an ~ exchange
離子交換
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission

在此取動作之意。列根成形

mon
警告
it

ion
動作
monition
傳喚

創義薛說

警告通知你要來法院出庭的動作,叫? ➔ 傳喚

沒有留言:

張貼留言