Google+

公佈欄

2013年10月23日 星期三

messman

messman
[`mɛsmən; 'mɛsmən] (發音來源)
(海軍)食堂值勤兵


單字解釋

messman
[`mɛsmən; 'mɛsmən]
(名詞)
(pl. -men)
『海軍』在軍艦餐廳服務的士兵; 炊事兵
n.(海軍)食堂值勤兵

英字分解

mess
[mɛs; mɛs]
n. 食堂, 伙食, 用膳, 一份食品, 混亂, 亂七八糟, 困境
vt. 將...弄糟, 妨礙, 使紊亂, 使就餐
vi. 陷入困境, 搞亂, 用膳


在此取食堂之意。

man

hand
[example]
manufacture, manual, manuscript

man
[mæn; mæn]
男人; 人


在此取之意。列根成形

mess
食堂
man

messman
(海軍)食堂值勤兵

創義薛說

食堂做事的(海軍)食堂值勤兵

沒有留言:

張貼留言