Google+

公佈欄

2013年10月4日 星期五

asset

asset
[`æsɛt; 'æsɛt] (發音來源)
[有用,寶貴] 之物


單字解釋

asset
[`æsɛt; 'æsɛt]
《源自拉丁文「充分地持有」的意思》(名詞)
1 a. (C)資產(一項)
b. [~s] (個人、公司團體之) 財產,資產
personal [real] ~s
動 [不動] 產
~s and liabilities
資產與負債
2 (C)有利 [有用,寶貴] 之物[人][to, for]
Sociability is a great ~ to a salesman.
善交際是推銷員的一大本錢
n.資產, 有用的東西

英字分解

ass
[æs; æs]
(可數名詞)
1『動物』驢
a. 笨蛋,傻瓜
b. 頑固的人
1 (C)屁股; 肛門
n. 驢, 傻瓜, 笨蛋, 屁股


在此取屁股之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。

t
[音似] 剃; 剔; 悌; 涕; 屜; 惕; 梯; 啼; 堤; 提; 替; 隄; 踢; 蹄; 嚏; 題; 體


在此取之意。列根成形

ass
屁股
e

t

asset
[有用,寶貴] 之物

創義薛說

屁股外的便便,對農人可是? ➔ [有用,寶貴] 之物

沒有留言:

張貼留言