Google+

公佈欄

2013年9月10日 星期二

octogenarian

octogenarian
[ˌɑktədʒə`nɛrɪən; ˌɔktoudʒi'nɛəriən] (發音來源)
八十 (多) 歲的


單字解釋

octogenarian
[ˌɑktədʒə`nɛrɪən; ˌɔktoudʒi'nɛəriən]
(形容詞)
八十 (多) 歲的
(可數名詞)
八十 (多) 歲的人
adj.八十歲的, 八十多歲的; n.八十歲, 八十多歲

英字分解

octa-, octo-, oct-, octi-, octon-
eight 八

在此取之意。

gen, gin

to give birth產生, kind種
[example]
generate, generally, gingerly, indigenous
gen
[dVZn; dVen]
[dʒɛn; dʒɛn]
《general information 之略》(英口語)
<<不可數名詞>>
[常 the ~] [有關…之] (正確或完整之) 消息,情報[on]
<<動詞>>
(genned; gen.ning)
用於下列成語
gen up
(1) 獲得 [有關…之] 情報 [消息] ,學習,獲知[about, on]
I'll have to ~ up about the rules.
我必須熟悉這些規則
(2) 提供<人> [有關…之] 情報 [消息]


在此取之意。

-ary
[-ɛrɪ, -ərɪ; -əri]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…的; 與…有關的」
military
2 [名詞字尾]表示「有關 [屬於] …之人 [物,場所] 」
dictionary, granary

在此取之意。

-ian, an
(meaning)
Noun: related to, one that is
(examples)
pedestrian, human

在此取之意。列根成形

octo

gen

ary

ian

octogenarian
八十 (多) 歲的

創義薛說

十年前出八十 (多) 歲的

沒有留言:

張貼留言