Google+

公佈欄

2013年8月4日 星期日

supplementary

supplementary
[ˌsʌplə`mɛntrɪ, -tərɪ; ˌsʌpli'mɛnt3ri] (發音來源)
補充的


單字解釋

supplementary
[ˌsʌplə`mɛntrɪ, -tərɪ; ˌsʌpli'mɛnt3ri]
《supplement 的形容詞》(形容詞)
1 a. 補充的,補足的,補遺的,附刊的
~ instruction
補充 [輔助] 授課
b. 補充[…]的; […的]補遺的[to]
a reader ~ to a textbook
教科書的補充讀本
2『數學』
a. 補角 [補弧] 的
a ~ angle [arc]
補角 [補弧]
b. 成補角的[to]
n.(supplementaries) 增補者, 增補物; adj.附助的

英字分解

supplement
[`sʌpləmənt; 'sʌplimənt]
《與 supply 同字源》(可數名詞)
1 a. 補足,追加
b. 補遺,增補; 附刊,增刊[to]
2『數學』補角,補弧
(及物動詞)
1 補充,追加; 對…附加增補
2 [用…]補充…,補足…[with, by]


supplement [記憶法]

在此取補充之意。

-ar, -ary
(meaning)
Adjective: resembling, related to
(examples)
spectacular, unitary

在此取之意。列根成形

supplement
補充
ary

supplementary
補充的

創義薛說

補充補充的

沒有留言:

張貼留言