Google+

公佈欄

2013年8月31日 星期六

[root] para

para
[pærə-; pærə-] (發音來源)
旁邊...保護


單字解釋

[pærə-; pærə-]
[復合用詞]
1 表示「保護」「防護」之意
parachute
2「 (靠) 降落傘的」之意
paratrooper
para
(meaning)
beside 並列,並排, 旁邊
(examples)
paradox, paraprofessional, paramedic, paraphrase, parachute

英字分解

pa
[音似] 帕; 怕; 爬; 趴; 啪; 葩
[p :]
[域] Paname, 巴拿馬


在此取之意。

ra
[音似]拉; 剌; 啦; 喇; 腊; 落; 辣; 臘; 邋; 蠟在此取之意。列根成形

pa

ra

para
旁邊...保護

創義薛說

有錢人被綁匪去勒贖,所以要有保鑣? ➔ 跟在旁邊進行保護

沒有留言:

張貼留言