Google+

公佈欄

2013年8月25日 星期日

literacy

literacy
[`lɪtərəsɪ; 'litərəsi] (發音來源)
讀寫的能力


單字解釋

literacy
[`lɪtərəsɪ; 'litərəsi]
《literate 的名詞》(不可數名詞)
讀寫的能力
( ←→ illiteracy)
n.有文化, 有教養, 有讀寫能力

英字分解

liter
字母; 文字
letters
(examples)
literary, literature, literal, alliteration, obliterate

[root] liter [記憶法]

在此取文字之意。

-acy
[-əsɪ; -əsi]
{字尾}表示「性質」「狀態」「職位」的名詞字尾
accurate : accuracy
celibate : celibacy
magistrate : magistracy

在此取性質之意。列根成形

liter
文字
acy
性質
literacy
讀寫的能力

創義薛說

駕馭文字性質讀寫的能力

沒有留言:

張貼留言