Google+

公佈欄

2013年1月1日 星期二

stern

stern
[stɝn; stə:n] (發音來源)
嚴格的...船尾


單字解釋

stern
[stɝn; stə:n]
(可數名詞)
1『航海』船尾
(←→ bow,stem) (→ ship)
down by the ~
船尾吃水比船首深的,船尾下降的
2 (口語.謔)臀部
Stern all !
= Stern hard !『航海』向後!
stern foremost
『航海』船尾朝前,後退
stern on
『航海』船尾向前地
stern
(形容詞)
(~.er; ~.est)
1 a. 嚴格的,堅決的
(→ strict【同義字】)
a ~ master
嚴苛的主人
~ treatment
嚴格的對待
b. <人>[對…]嚴格的[in]
He is ~ in his discipline.
他對紀律是嚴格的
c. <人> [對待某人] 嚴格的[to]
He is ~ to his pupils.
他對學生很嚴格
2 <外貌、表情等> 嚴肅的,令人害怕的; 險峻的
a ~ face
令人害怕的臉,鐵板的面孔
a ~ precipice
險峻的懸崖
3 <事情、境遇等> 艱難的,冷酷的,苛刻的
(a) ~ necessity
無法逃避的 [絕對的] 需要
(a) ~ reality
冷酷的現實
(副詞)
~.ly
(名詞)
~.ness
n. 尾部, 船尾, 臀
a. 嚴厲的, 嚴格的, 堅定的, 堅決的

英字分解

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶

ter
[音似] 特; 忑

n
[形似] 山洞-->洞-->紕漏,破綻,漏洞,傷口,缺點
[音似] 恩列根成形

s
師...駛
ter

n
缺點...洞
stern
嚴格的...船尾

創義薛說

愛找缺點,是? ➔ 嚴格的
船隻而能改變方向是因為在那裡的底部別有個裝舵 ➔ 船尾

沒有留言:

張貼留言