Google+

公佈欄

2013年1月12日 星期六

[root] insulino-, insulin-, insula-, insulo-, insul-, isle, insol

insul
單字解釋

insulino-, insulin-, insula-, insulo-, insul-, isle, insol

island島

英字分解

in
[ɪn; in]
<<介係詞>>

進去; 入

1 a. 在…內[中],在…裡面
b. 在…
c. 在 [向,從] …方向
d. 乘坐<車子等>
e. [著眼於場所的功能,不用冠詞] 在…內 [中,上]
2 (口語)…的裡面,…之中
3 a. 在…狀態中
b. 在…中
4 a. 做 (…,在做…時
b. 屬於…,在…裡[中]; 在做…
5 穿著…,戴著…
6 a. 在…,在… (範圍) 內
b. …的,關於…
c. [限定數量等] 在…方面; 就…而言
d. [限定性質、能力、才藝等領域] 在…方面
e. [限定 (相當於) 最高級的形容詞] 就…方面而言
7 a. 在…時 (間) ,在… (時間) 內[中]
b. 經過… (時間) ,在… (時間) 以內
c. 在…期間中,… (期間) 以來
8 a. 在…中
b. 論…,每…中有
9 在 (能力) 範圍內,在 (性格) 中
10 用…以…,用… <製作的>
11 用…
12 形成…,成為…

su
[音似] 夙; 戍; 抒; 束; 叔; 俗; 述; 姝; 恕; 書; 梳; 殊; 素; 孰; 庶; 淑; 疏; 術; 速; 暑; 甦; 粟; 肅; 舒; 菽; 訴; 酥; 黍; 塑; 溯; 署; 蜀; 鼠; 塾; 墅; 漱; 數; 樞; 蔬; 豎; 樹; 輸; 薯; 蘇; 贖

l
[音似] 了; 肋; 垃; 捋; 勒
[形似] 長-->久; 常; 棍; 直
[義似] 高列根成形

in

su

l

insul


創義薛說

什麼地形四周與外界隔絕,而資源要倚賴? ➔ 孤

沒有留言:

張貼留言