Google+

公佈欄

2013年1月5日 星期六

ether

ether
[`iθɚ; 'i:θə] (發音來源)
天空


單字解釋

ether
[`iθɚ; 'i:θə]
(不可數名詞)
1『化學』醚;
(有機化合物; 麻醉劑)
『物理』以太
2 a. [the ~](詩.文語)天空,太空,蒼天
b. [常 the ~]古人所想像的大氣外的精氣,靈氣
n. 醚, 蒼天, 以太
[化] 醚; 以太
[醫] 醚, 乙醚

英字分解

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

theo, the

God神
[example]
theology, theist, polytheist

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌列根成形

e

the

r

ether
天空

創義薛說

修道之人,入定,魂魄可於? ➔ 天空

沒有留言:

張貼留言