Google+

公佈欄

2012年12月21日 星期五

lamb

lamb
[læm; læm] (發音來源)
羔羊


單字解釋

lamb
[læm; læm]
(名詞)
1 (C)小羊,羔羊
(→ sheep{相關用語})
One may [might] as well be hanged for a sheep as (for) a ~
→ sheep n. 1
2 (U)小羊肉
(cf. mutton)
3 (C)(口語)
a. 天真的人; 柔順的人; 易受騙的人
b. 親愛者
my ~
乖孩子,小弟弟,小妹妹
like a lamb (to the slaughter) (
像羔羊被牽到宰殺之地仍不開口般) 溫順地
the Lamb (of God)
上帝的羔羊,基督 (Christ)
(不及物動詞)
<羊>生小羊
拉姆(1姓氏 2Willis Eugene, 1913-, 美國物理學家, 曾獲1955年諾貝爾物理學獎)
n. 小羊, 羔羊
vt. 產羊羔
vi. 產羊羔

英字分解

lam
[læm; læm]
急遽逃亡,逃走,逃脫
1 (用枴杖等) 打,毆打,鞭打
2 毆打<人的> [頭等] [on]
1 打[人][at]
2 痛擊[人][into]
vt. 打, 鞭笞, 逃脫
vi. 打, 鞭笞, 逃脫
n. 逃亡

lam [記憶法]

b
[音似] 匕; 比; 必; 庇; 敝; 畢; 閉; 筆; 痺; 逼; 幣; 弊; 鼻; 壁; 斃; 避; 璧列根成形

lam
逃脫...鞭打
b

lamb
羔羊

創義薛說

逃脫迷路的,叫? ➔ 迷途羔羊
有挨受鞭打的,叫? ➔ 代罪羔羊

沒有留言:

張貼留言