Google+

公佈欄

2012年12月6日 星期四

jaw

jaw
[dʒɔ; dʒɔ:] (發音來源)
下巴


單字解釋

jaw
[dʒɔ; dʒɔ:]
(名詞)
『蘇、北英』巨浪
(動詞)
(jawed,jawing,jaws)
(不及物動詞)
『蘇、北英』 (液體或波浪) 起伏; 洶湧; 澎湃
(及物動詞)
『蘇、北英』濺
(水、液體)
(名詞)
1 (C)頷,顎
(附有牙齒的上顎或下顎)
the lower [upper] ~
下[上]顎
a square ~
方形顎
He dropped his ~.
他 (吃驚而) 張開嘴巴
2 [~s] (動物的) 嘴
(包括上下顎骨和牙齒)
3 [~s]
a. (山谷或海峽之) 狹窄的入口
b. (鉗子、夾子等工具的) 夾東西的部分,鉗口
c. 受到死亡等之威脅的狀態,險境
into [out of] the ~s of death
陷入[脫離]死地
4 (口語) (無用的) 喋喋不休,閒聊,說廢話; 訓誡
Hold [Stop] your ~!.
不要講話!住口!
(不及物動詞)
(口語)[對人]喋喋不休! 嘮叨,?
n.[解] 顎, 頜, 下巴(用複數), (山谷、海峽等的)狹窄的入口, [機] 叉鉗, 鉗夾; v.閒談, 教訓, 嘮叨

英字分解

j
[音似] 孑; 介; 劫; 戒; 姐; 姊; 屆; 杰; 芥; 界; 皆; 借; 接; 捷; 傑; 揭; 結; 街; 階; 解; 截; 竭; 誡; 潔

a
A東西;
一個;
a, an

not 否定,不, without沒有
[example]
apolitical, atheist, anarchy, anonymous, apathy, aphasia, anemia

w
[形似] 水; 浪; 海列根成形

j

a

w

jaw
下巴

創義薛說

個用來的器官 ➔ 下巴

沒有留言:

張貼留言