Google+

公佈欄

2012年12月18日 星期二

fictitious

fictitious
[fɪk`tɪʃəs; fik'tiʃəs] (發音來源)
虛構的


單字解釋

fictitious
[fɪk`tɪʃəs; fik'tiʃəs]
(形容詞)
1 虛構的,想像的; 創作的,小說的
a ~ character
虛構的人物
a ~ narrative
虛構的故事
2 假的; 虛偽的
under a ~ name
用假名
3『法律』擬制的,假定的
a ~ person
『法律』法人
~ transactions
買空賣空
(副詞)
~.ly
(名詞)
~.ness
a. 假想的, 編造的, 虛偽的
[法] 假定的, 假設的, 虛構的

英字分解

fac, fact, fec, fic, fas, fea

make do, do
[example]
difficult, fashion, feasible, feature, factory, fact, effect

ti
[音似] 太; 台; 汰; 抬; 胎; 苔; 泰; 跆; 態; 臺; 颱; 檯
ti
[ti; ti:]
<<不可數名詞>>
(pl. ~s)
『音樂』 (固定唱法) C 大調音階中的第七音
(又作 si; cf. sol-fa)

ti
[音似] 太; 台; 汰; 抬; 胎; 苔; 泰; 跆; 態; 臺; 颱; 檯
ti
[ti; ti:]
<<不可數名詞>>
(pl. ~s)
『音樂』 (固定唱法) C 大調音階中的第七音
(又作 si; cf. sol-fa)

-ous
[-Es; -Es]
[-əs; -əs]
{字尾}
1 表示「多…的」,「…性的」,「似…的」,「有…特徵的」,「有…癖的」,「沉溺於…的」之意的形容詞字尾
perilous
2『化學』對於以 -ic 為字尾的酸表示「亞…的」之意的形容詞字尾
nitrous acid
亞硝酸列根成形

fic

ti

ti

ous
似…的
fictitious
虛構的

創義薛說

乎林志玲想樣子,這話肯定是? ➔ 虛構的

沒有留言:

張貼留言