Google+

公佈欄

2012年11月2日 星期五

vehement

vehement
[`viəmənt; 'vi:imənt] (發音來源)
感情強烈的


單字解釋

vehement
[`viəmənt; 'vi:imənt]
《源自拉丁文「把心移去」的意思》<<形容詞>>
(more ~; most ~)
1 激烈的,感情強烈的
a ~ speech
激烈的演說
a man of ~ character
性情激烈的人
have a ~ hatred of
? 對…有強烈的憎恨
2 (文語)強烈的,猛烈的 (violent)
a ~ wind
強風
~ pain
劇痛
<<副詞>>
~.ly
adj.激烈的, 猛烈的, (情感)熱烈的

英字分解

veh, vect
(meaning)
to carry
(examples)
vector, vehicle, convection, vehement

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

ment
(meaning)
mind
(examples)
mental, mention列根成形

veh

e

ment

vehement
感情強烈的

創義薛說

裡有什麼情緒都全部外面來的 ➔ 感情強烈的

沒有留言:

張貼留言