Google+

公佈欄

2012年11月7日 星期三

souvenir

souvenir
[ˌsuvə`nɪr; ˌsu:və'niə] (發音來源)
紀念品


單字解釋

souvenir
[ˌsuvə`nɪr; ˌsu:və'niə]
《源自法語「令人回憶的東西」的意思》<<可數名詞>>
紀念品,特產
(能使人回憶旅行、地點、事情等)
n.紀念品

英字分解

so
[so; sou]

1 那樣,這樣,如此,如彼
2 a. [承接前述事項] 那樣地,真實地
b. [為 just 等字所修飾] 整然,整整齊齊,有條不紊
c. [代替前述的名詞,形容詞等] 那樣,如此
3 a. 句型,對前述之事 正是 (如此) ,實際如此
b. ["so+ (助) 動詞+主詞",附於不同主詞的肯定敘述] …也是 (如此) ,…也一樣
c. [用以反駁對方否定的說法] (口語.兒語)這樣 (做了)
4 a. 如此
b. 那樣 (地)
c. [like so] (像) 這樣 (地)
所以


u
[音似] you你;
[音似] 于; 予; 与; 玉; 宇; 羽; 聿; 余; 育; 芋; 迂; 盂; 臾; 雨; 禹; 郁; 娛; 浴; 域; 御; 欲; 淤; 雩; 魚; 喻; 寓; 愉; 腴; 萸; 隅; 馭; 愚; 愈; 榆; 毓; 瑜; 瘀; 虞; 裕; 遇; 逾; 預; 嫗; 漁; 獄; 與; 語; 慾; 諛; 餘; 禦; 覦; 諭; 豫; 癒; 譽; 齬

ven
[音似] 分; 份; 吩; 忿; 氛; 芬; 粉; 紛; 焚; 僨; 墳; 憤; 奮; 糞

ven, vent

come, go
[example]
intervene, convene, contravene

i 我

[音似] 艾; 哀; 哎; 唉; 埃; 挨; 捱; 欸; 愛; 矮; 隘; 礙; 藹

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌列根成形

so
所以
u

ven

i

r

souvenir
紀念品

創義薛說

所以手,要留一隻,是何目的? ➔ 當做紀念品

沒有留言:

張貼留言