Google+

公佈欄

2012年10月13日 星期六

wit

wit
[wɪt; wit] (發音來源)
智慧


單字解釋

wit
[wɪt; wit]
《源自古英語「知識」的意思》<<名詞>>
1 (U)[又作 ~s]
a. 智慧,理智,智力,理解力
the ~ of man
人的智慧
have quick [slow] ~s
才智敏銳 [遲鈍] ,機靈 [不機靈]
set one's ~s to work
運用智慧
b. <做…的>智力,智慧
He hasn't [doesn't have] the ~(s) to come in out of the rain.
他笨得連進來躲雨都不會
2 (U)機智,才智
(→ humor【同義字】)
His speech sparkled with ~.
他的談話閃露機智 [情趣橫溢]
3 (C)富有機智的人,才子
4 [~s] (健全的) 精神; 神志清醒
in one's (right) ~s
神志 [頭腦] 清醒
out of one's ~s
神志不清,精神錯亂; 驚慌失措
The accident scared me out of my ~s.
那次意外嚇得我驚慌失措
at one's wits' end
不知所措,窮於應付
I am at my ~s' end for money [an idea].
我想不出籌款的辦法 [好主意]
have[keep]one's wits about one
(無論面臨何種危機,為了能配合情況採取行動而) 保持冷靜,臨危不亂,冷靜地行動
live by one's wits
(不工作而寧願) 靠小聰明混日子
<<及物動詞>>
<<不及物動詞>>
(古)知道,明白 (know)
to wit
(文語)即 (namely)

英字分解

w
[形似] 水; 浪; 海

it
go 走,行進

it
[ɪt; it]
列根成形

w

it
行進
wit
智慧

創義薛說

行進可以讓人得到? ➔ 智慧
老子道德經:「上善若水,水善利萬物而不爭,處為人之所惡,故幾於道。居善地,心善淵,與善仁,言善信,正善治,事善能,動善時。夫唯不爭,故無尤。」
孟子離婁:「源泉滾滾,不捨晝夜,盈科而後進,放乎四海。」

沒有留言:

張貼留言