Google+

公佈欄

2012年10月3日 星期三

vial

vial
[`vaɪəl, vaɪl; 'vaiəl, vail] (發音來源)
藥水瓶


單字解釋

vial
[`vaɪəl, vaɪl; 'vaiəl, vail]
<<可數名詞>>
玻璃瓶; 藥水瓶
n. 小瓶
vt. 裝入小瓶
[醫] 小瓶

英字分解

v
[形似] 翅膀; 折彎
[義似]核對打勾(check),對的; 勝利

-al, -ial, -ical
(meaning)
Adjective: quality, relation
(examples)
structural, territorial, categorical列根成形

v
核對打勾
ial
品質
vial
藥水瓶

創義薛說

人命關天,領取配發時要核對打勾確保品質是? ➔ 藥水瓶

沒有留言:

張貼留言