Google+

公佈欄

2012年10月2日 星期二

scat

scat
[skæt; skæt] (發音來源)
[ 對狗、貓、纏人的孩子等說] 走開!單字解釋

scat
[skæt; skæt]
<<不及物動詞>>
(scat.ted; scat.ting)
(口語)快走開
S~ 到那邊去 !
You'd better ~.
你 (們) 最好快走
scat
『爵士樂』
<<不可數名詞>>
即興歌唱 (法)
(不唱歌詞而以即興方式唱無意義的音)
<<不及物動詞>>
(scat.ted; scat.ting)
唱即興歌曲
=Security Control of Air Traffic 空中交通安全管制
interj. 噓, 快走
vi. 用擬聲唱法唱
n. (模仿樂器的)擬聲唱法

英字分解

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋

cat
[kæt; kæt]
列根成形

s

cat

scat
[ 對狗、貓、纏人的孩子等說] 走開!

創義薛說

對路邊的貓喊:「」,下一句通常就是? ➔ [ 對狗、貓、纏人的孩子等說] 走開!

沒有留言:

張貼留言