Google+

公佈欄

2012年10月23日 星期二

[root] nox, noxi, noc, nui, nec, nic

nox-, noxi-, noc-, nui-, nec-, nic
單字解釋

nox-, noxi-, noc-, nui-, nec-, nic

harmful, to do harm; injury, injurious; hurt, damage 傷害

英字分解

no
[no; nou]
沒有

x
[義似] 錯的; [形似] 交叉的

no
[no; nou]
沒有

c
[音似] 夕; 兮; 汐; 西; 吸; 希; 系; 昔; 析; 矽; 係; 洗; 席; 息; 悉; 惜; 細; 習; 喜; 犀; 稀; 媳; 隙; 嘻; 膝; 錫; 攜; 犧; 襲; 戲

nu
[音似] 奴; 努; 弩; 怒; 駑

i 我

[音似] 艾; 哀; 哎; 唉; 埃; 挨; 捱; 欸; 愛; 矮; 隘; 礙; 藹

ne
[音似] 內;餒
[nei]
a. 原姓...的, 原名...的
[醫] 氖(10元素)

c
[音似] 夕; 兮; 汐; 西; 吸; 希; 系; 昔; 析; 矽; 係; 洗; 席; 息; 悉; 惜; 細; 習; 喜; 犀; 稀; 媳; 隙; 嘻; 膝; 錫; 攜; 犧; 襲; 戲

尼; 你; 妮; 妳; 怩; 泥; 倪; 逆; 匿; 淣; 猊; 溺; 暱; 膩; 霓; 儗; 擬

c
[音似] 夕; 兮; 汐; 西; 吸; 希; 系; 昔; 析; 矽; 係; 洗; 席; 息; 悉; 惜; 細; 習; 喜; 犀; 稀; 媳; 隙; 嘻; 膝; 錫; 攜; 犧; 襲; 戲列根成形

no
沒有

x

no
沒有
c

nu

i

ne

c

ni

c

nox-, noxi-, noc-, nui-, nec-, nic


創義薛說

沒有糾正孩子的過會 ➔ 了孩子的一生。
吃東西沒有過會 ➔ 有健康。
➔ 有健康。
吃到體再喝水去 ➔ 有健康。
巴去要吃的東西 ➔ 有健康。

沒有留言:

張貼留言