Google+

公佈欄

2012年10月16日 星期二

[root] narr

narr
[example]單字解釋

narr

tell說
[example]
narrate - to tell a story; narrative - a story; narrator - a person who tells a story.

英字分解

na
[音似] 吶; 那; 哪; 拿; 納; 衲; 訥
[義似] N/A

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌列根成形

na

r

r

narr


創義薛說

瓜田不要,因為人家會? ➔ 閒話

沒有留言:

張貼留言