Google+

公佈欄

2012年10月12日 星期五

repute

repute
[rɪ`pjut; ri'pjut] (發音來源)
名聲


單字解釋

repute
[rɪ`pjut; ri'pjut]
<<不可數名詞>>
1 名譽,名聲,風評 (reputation)
be in high [of good] ~
名譽好的,有信譽的
by ~
由 [據] 風評,因 (某人的) 名氣
2 好評,令名 (fame)
a man of ~
社會知名人士
wines of ~
名酒
n. 名望, 名氣, 聲望
vt. 認為, 以為
[經] 信用, 名譽

英字分解

re-
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
react, resist, remain, redouble, resign

put
[pʊt; put]
放置;擱;擺

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus列根成形

re
一再
put

e

repute
名聲

創義薛說

一再來給人家看的言行就會成為自己的? ➔ 名聲

沒有留言:

張貼留言