Google+

公佈欄

2012年9月14日 星期五

stagnant

stagnant
[`stægnənt; 'stæ^nənt] (發音來源)
停滯的


單字解釋

stagnant
[`stægnənt; 'stæ^nənt]
<<形容詞>>
1 <水等>不流動的,停滯的; 污濁的
2 不活潑的; 不景氣的,蕭條的
<<副詞>>
~.ly

a. 不流動的, 停滯的, 不景氣的, 蕭條的, 污濁的, 遲鈍的
[經] 蕭條的

英字分解

stagn

[exmple] stagnate; stagnent

[root] stagn [記憶法]


-ant
[-Ent; -Ent]
[-ənt; -ənt]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…性的」
malignant; stimulant
2 [名詞字尾]表示「做…之人[物]」
servant; stimulant列根成形

stagn

ant

stagnant
停滯的

創義薛說

下來不動停滯的

沒有留言:

張貼留言