Google+

公佈欄

2012年9月8日 星期六

remilitarize

remilitarize
[ri`mɪlətəˌraɪz; ˌri'militəraiz] (發音來源)
使重新軍事化


單字解釋

remilitarize
[ri`mɪlətəˌraɪz; ˌri'militəraiz]
<<及物動詞>>
vt.重新武裝, 使重新軍事化

英字分解

re-
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
react, resist, remain, redouble, resign

militarize
[`mɪlətəˌraɪz; 'militəraiz]
vt. 使軍事化, 使軍國化, 鼓吹軍國主義列根成形

re

militarize
使軍事化
remilitarize
使重新軍事化

創義薛說

使軍事化使重新軍事化

沒有留言:

張貼留言