Google+

公佈欄

2012年9月19日 星期三

jag

jag
[dʒæg; dʒæg] (發音來源)
(鋸齒形的) 缺口


單字解釋

jag
[dʒæg; dʒæg]
<<可數名詞>>
(岩石等的) 尖銳的突出; (鋸齒形的) 缺口
<<及物動詞>>
(jagged; jagging)
1 在…刻上缺口
2 把…撕裂成鋸齒形

(俚)
1 (酒或藥物所引起的) 醉
on a ~
醉的
2 酒宴, (喝酒) 喧鬧

n. 缺口, 突出端, 小伙子
vt. 使成缺口, 使成鋸齒狀
vi. 刺, 戳
[電] 鋸齒

英字分解

j
[音似] 孑; 介; 劫; 戒; 姐; 姊; 屆; 杰; 芥; 界; 皆; 借; 接; 捷; 傑; 揭; 結; 街; 階; 解; 截; 竭; 誡; 潔

a
A東西;
一個;
a, an

not 否定,不, without沒有
[example]
apolitical, atheist, anarchy, anonymous, apathy, aphasia, anemia

g
[音似]几; 己; 及; 吉; 吃; 肌; 机; 即; 妓; 岌; 忌; 技; 汲; 季; 急; 既; 紀; 計; 唧; 屐; 疾; 級; 脊; 記; 飢; 笈; 基; 寄; 寂; 悸; 祭; 幾; 戟; 棘; 集; 嫉; 極; 楫; 畸; 跡; 殛; 暨; 箕; 際; 畿; 瘠; 稽; 稷; 樍; 諅; 冀; 劑; 機; 激; 璣; 積; 輯; 髻; 擊; 擠; 濟; 磯; 績; 薊; 覬; 蹟; 雞; 騎; 鯽; 繫; 譏; 籍; 繼; 饑; 躋; 霽; 羇; 羈; 驥列根成形

j

a

g

jag
(鋸齒形的) 缺口

創義薛說

東西時,如果就容易出現? ➔ (鋸齒形的) 缺口

沒有留言:

張貼留言