Google+

公佈欄

2012年9月25日 星期二

bock

bock
[bɑk; bɔk] (發音來源)
烈性黑啤酒


單字解釋

bock
[bɑk; bɔk]
<<不可數名詞>>
(又作 bock beer) 玻克啤酒
(德國產的一種烈性黑啤酒; 通常於秋季釀造,至次年春季上市)

n.烈性黑啤酒, 一杯啤酒

英字分解

bo
[音似] 白; 伯; 帛; 泊; 勃; 柏; 玻; 剝; 般; 砵; 缽; 脖; 啵; 博; 渤; 菠; 搏; 鉑; 箔; 膊; 駁; 撥; 播; 蔔; 嶓; 踣; 餑; 擘; 薄

bo
[bo; bou]
<<感歎詞>>
<<名詞>>
= boo

ck
1 cask
2 check
3 cook
[音似]
seek
[sik; si:k]
vt. 尋求, 尋找, 探索, 追求, 搜索, 請求
vi. 尋找, 搜索列根成形

bo

ck

bock
烈性黑啤酒

創義薛說

一種比普通啤酒夠勁,喝了會茫到連璃瓶都不到 ➔ 烈性黑啤酒

沒有留言:

張貼留言