Google+

公佈欄

2012年9月3日 星期一

ban

ban
[bæn; bæn] (發音來源)
禁止


單字解釋

ban
[bæn; bæn]
《源自古英語「傳喚」的意思》<<可數名詞>>
1 禁令,禁制; 禁止[on]
2 (輿論的) 譴責,非難[on]
3 逐出教門
1 禁止
2 禁止<人>[做…][from]
ban
n. 禁令
vt. 禁止, 取締
[法] 禁令, 公告, 查禁

英字分解

[音似] 八; 巴; 叭; 扒; 吧; 把; 拔; 杷; 爸; 芭; 疤; 笆; 耙; 粑; 琶; 跋; 鈀; 鈸; 靶; 罷; 霸; 壩
ba\n[bA:, bB:; bB:]\n<<名詞>>\n= baa


n
[形似] 山洞-->洞-->紕漏,破綻,漏洞,傷口
[音似] 恩列根成形

ba

n
傷口
ban
禁止

創義薛說

傷口想要結,抓癢必須要 ➔ 禁止

沒有留言:

張貼留言