Google+

公佈欄

2012年8月8日 星期三

sib

sib
[sɪb; sib] (發音來源)
血親


單字解釋

sib
[sɪb; sib]
<<名詞>>
1 (C)
a. 近親
b. [集合稱]親戚 (relatives)
2 = sibling
=scheduling information bulletin 定期情報彙編
a. 有血親關係的, 近親的
n. 親族, 血親親屬, 氏族
[醫] 血緣的; 親屬; 同胞(兄弟姐妹)

英字分解

si
[音似] 晒, 塞, 腮, 篩, 賽, 曬

b
[音似] 匕; 比; 必; 庇; 敝; 畢; 閉; 筆; 痺; 逼; 幣; 弊; 鼻; 壁; 斃; 避; 璧列根成形

si

b

sib
血親

創義薛說

經由血液對來確認什麼關係 ➔ 是否為血親 (古代之滴血認親,而現在流行的驗DNA啦!)

沒有留言:

張貼留言