Google+

公佈欄

2012年8月19日 星期日

[root] juven

juven
幼稚


單字解釋

juven
young 年輕,青春,幼稚
[example]
juvenile - youthful or childish; rejuvenate - to bring back to youthful strength or appearance. 

英字分解

j
[音似] 孑; 介; 劫; 戒; 姐; 姊; 屆; 杰; 芥; 界; 皆; 借; 接; 捷; 傑; 揭; 結; 街; 階; 解; 截; 竭; 誡; 潔

u
[音似] you;

[音似] 分; 份; 吩; 忿; 氛; 芬; 粉; 紛; 焚; 僨; 墳; 憤; 奮; 糞列根成形

j

u

ven

juven
幼稚

創義薛說

你在什麼時候媽媽的餅和香水來玩? ➔ 年少幼稚的時候

沒有留言:

張貼留言