Google+

公佈欄

2012年8月8日 星期三

abbey

abbey
[`æbɪ; 'æbi] (發音來源)
大修道院


單字解釋

abbey
[`æbɪ; 'æbi]
<<名詞>>
1 a. (C) (由 abbot 或 abbess 所管理之)
b. [A~](C) (曾為大修道院或尼庵之) 大教堂 [宅邸]
c. [the A~]= Westminster Abbey
2 (U) [the ~ ; 集合稱] 修道院的修士 [修女]
['bi]
阿比(姓氏)
['bi]
n.修道院, 修道士(總稱)

英字分解

abbe
[`æbɛ, æ`bɛ; 'æbɛi]
《源自法語》<<可數名詞>>
(法國) 修道院院長; 長老; 神父

y
[音似] 外; 歪; [形似] 彈弓列根成形

abbe
修道院院長
y

abbey
大修道院

創義薛說

修道院院長從什麼地方出? ➔ 當然就是大修道院

沒有留言:

張貼留言