Google+

公佈欄

2015年12月28日 星期一

price

price
[praɪs; prais] (發音來源)
價格


單字解釋

price
[praɪs; prais]
n. 價格, 代價, 價值
vt. 定...的價格
[化] 定價; 價格
[經] 價格, 價

英字分解

p
[音似] 披; 匹; 丕; 皮; 否; 屁; 批; 疲; 琵; 痞; 脾; 劈; 癖; 譬; 闢; 霹; 紕


在此取之意。

rice
[raɪs; rais]
n. 米, 米飯, 稻
vt. 將...壓成米粒狀
[醫] 米, 稻

在此取之意。列根成形

p

rice

price
價格

創義薛說

發商買的考量因素是? ➔ 價格

沒有留言:

張貼留言