Google+

公佈欄

2013年8月5日 星期一

supplicant

supplicant
[`sʌplɪkənt; 'sʌplikənt] (發音來源)
哀求者


單字解釋

supplicant
[`sʌplɪkənt; 'sʌplikənt]
(可數名詞)
懇求者,哀求者

英字分解

supple
[`sʌpl; 'sʌpl]
(形容詞)
(sup.pler; -plest)
1 容易彎曲的,柔軟的
2 a. <頭腦、精神等> 靈活的,易適應的
b. <人>順從的,柔順的
adj.柔軟的, 逢迎的, 順從的; vt.使柔軟, 使順從;

supple [記憶法]

在此取柔軟的之意。

i 我

[音似] 艾; 哀; 哎; 唉; 埃; 挨; 捱; 欸; 愛; 矮; 隘; 礙; 藹


在此取之意。

c
[音似] 夕; 兮; 汐; 西; 吸; 希; 系; 昔; 析; 矽; 係; 洗; 席; 息; 悉; 惜; 細; 習; 喜; 犀; 稀; 媳; 隙; 嘻; 膝; 錫; 攜; 犧; 襲; 戲

在此取之意。

ant 螞蟻
-ant
[-ənt; -ənt]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…性的」
malignant; stimulant
2 [名詞字尾]表示「做…之人[物]」
servant; stimulant

在此取之人之意。列根成形

suppl
柔軟的
i

c

ant
之人
supplicant
哀求者

創義薛說

柔軟的(=屈膝)之人哀求者

沒有留言:

張貼留言